అల్లూరి సీతారామరాజు జన్మదిన వేడుక

Event Date : 04/07/2021

చరిత్ర విభాగం వారు అల్లూరి సీతారామరాజు జన్మదినోత్సవా వేడుక నిర్వహించారు

తత్వశాస్త్ర శాఖ 

అధ్యాపకులు

పాల్గొనిరి

event_515_1.jpg